Om oss

AudioPlus Concept AS (APC) grunnlegges med utgangspunkt i en ide om et nyskapende tjenesteverktøy/hørselsbord og samarbeidsmodell, vedrørende økt aktiv brukermedvirkning under høreapparattilpasning. Norges Forskningsråd har gjennom VERDIKT-programmet bevilget til 6 185 000 kr, til å utvikle tjenesteverktøy for mer aktiv brukermedvirkning under høreapparattilpasning.

Ideen har sitt utspring i fra klinisk virksomhet på audiografklinikkene i bedriften AudioPlus AS, hvor vi har sett at det foreligger et udekket behov for mer aktiv brukermedvirkning under høreapparattilpasningen.

I Norge er det omkring 700.000 personer med hørselsproblem av ulik type og grad. NAV dekker i den forbindelse årlig rundt 90.000 høreapparater i Norge. I årene fremover vil andelen som skyldes aldersnedsettende hørselstap øke kraftig grunnet den demografiske utviklingen. Jorunn Solheims doktorgradsavhandling fra 2011 viser at 22 % av disse høreapparatene brukes mindre enn en time daglig. Viktige årsaker til dette antas å være mangelfull tilpasning og oppfølging samt liten grad av forståelse for eget hørselstap og lav eierskapsfølelse. Dette kan spores direkte til måten tilpasning og oppfølging gjennomføres på lokalt hos audiografene. I dagens praksis er brukeren svært passiv under tilpassing av høreapparater, mens audiografen tilpasser høreapparatet via PC, basert på muntlige tilbakemeldinger fra høreapparatbrukeren. Forløpet kontrolleres hovedsakelig av audiografen, hvormed brukeren passiviseres og mister muligheten for å oppnå mestringsfølelse knyttet til sitt handicap.

En forstudie som ble gjennomført av AudioPlus AS og SINTEF våren og høsten 2012, gav bekreftelse på det udekkede behovet, og at dette er en nyskapende ide. Dette har resultert i at AudioPlus AS ønsker å gå videre med å utvikle en ny samarbeidsmodell hvor bruker og audiograf blir mer likeverdige. Hvor brukeren i langt større grad deltar aktivt i utredning av eget problem, valg av løsning, og tilpasning av høreapparat. Samarbeidsmodellen skal støttes av et nytt tjenesteverktøy/hørselsbord basert på innovasjon knyttet til Software, akustikk, tjenestedesign og pedagogisk pakke, i konkret form av et kombinert audiologi og -lydrom, med et arbeidsbord som har en berøringsfølsom skjerm som bordplate. En slik arbeidsflate kan styrke samspillet mellom de to partene, og gjennom å demonstrere modeller/ løsninger og simulere ulike lydbilder, vil det samtidig gi brukeren mestringsfølelse.

Gjennom å etablere APC, flyttes utviklingsprosjektet over i eget foretak. Kritiske suksessfaktorer i nærmeste framtid vil være å dele utviklingsprosjektet inn i mindre delprosjekt, og finne gode finansieringsmodeller for å kunne realisere Tjenesteverktøy, hørselsbord og samarbeidsmodell med mer. I samarbeid med SINTEF og andre interne og eksterne aktører vil det jobbes med å få finansiert produktidè og samarbeidsmodell i et utviklings- og kommersialiseringsprosjekt, som blir beskrevet i egen forretningsplanen. Det at VERDIKT har bevilget til 6 185 000 kr, som er en utrolig flott start på å utvikle tjenesteverktøyet.

I det videre arbeidet vil både brukere og eksperter bli sterkt involvert i den videre prosessen, og vi ønsker alle innspill og deltakelse i prosjektet velkommen!

Comments are closed.