Samarbeidspartnere

Prosjektgruppen og internasjonalt samarbeid

Prosjektgruppen er sammensatt av sju partnere som representerer næringsliv, det offentlige støtteapparatet, brukerne og relevante forsknings- og utviklingsmiljø både nasjonalt og internasjonalt.

Partner 1 – AudioPlus AS er en audiografkjede i Midt-Norge med seks klinikker som tilbyr en rekke tjenester for kartlegging av hørsel, opplæring samt tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler. AudioPlus er initiativtager og prosjekteier og vil bidra med audiograf-ekspertise og erfaringer fra klinisk praksis. Klinikkene og konsultasjonene som gjøres vil være en viktig kilde ifm. kravinnsamling og designaktivitetene i prosjektet. Daglig leder og audiograf Jorid Løkken vil ha hovedansvaret, men de øvrige audiografene i bedriften vil ogsÃ¥ delta i utviklingsprosjektet.

Partner 2 – SINTEF er forskings- og utviklingspartner og bidrar med kompetanse pÃ¥ programvareutvikling, brukerdrevne utviklingsprosesser, brukerinteraksjonsdesign, akustikksystemer, digitale høreapparat og medisinsk-tekniske støttesystemer. SINTEF skal bygge opp et forskningslaboratorium i Trondheim hvor prototypen pÃ¥ tilpasningsbordet og lydsimuleringsanlegget vil stÃ¥ og hvor brukertestene skal gjennomføres. Dette rommet skal utstyres med teleslyngeanlegg. SINTEFs prosjektleder vil være Dr. Geir K. Hanssen fra SINTEF IKT som har ekspertise pÃ¥ brukerdrevne utviklingsprosesser og programvare-strategi. Olav Kvaløy ved avdeling for akustikk vil bidra med kompetanse pÃ¥ digitale høreapparat, lydsimuleringsmiljø og tilpasningsløsninger. Dr. Yngve Dahl fra SINTEF IKT og Hanne Linander fra SINTEF Teknologi og Samfunn/Medisinsk Teknologi vil være ansvarlige for design og verifikasjon av brukergrensesnittene i løsningen.

Partner 3 – Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) stÃ¥r for utdanningen av audiografer i Norge og vil bidra med fagkompetanse innen audiologi, hørselstekniske hjelpemidler og taleaudiometri i krav, design og evaluering av løsningen som utvikles. Dr. Jon Øygarden er en del av audiografutdanningen ved HiST og vil bidra med spisskompetanse pÃ¥ audiologi, objektiv høreapparatverifisering og taleaudiometri.

Partner 4 – Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) organiserer de fleste høreapparatbrukerne i Norge og vil delta mye i prosjektet for Ã¥ sikre en brukerdrevet innovasjons- og utviklingsprosess. HLF vil stille med en stor og variert gruppe brukere/pasienter for kravinnsamling og pilottesting og verifikasjon av løsningen som en integrert del av utviklingsfasen. Vi vil ha medvirkende brukere fra følgende grupper: pensjonister, yrkesaktive, unge og brukere med sammensatte handicap. Prosjektets hovedkontakt i HLF er Gustav Gundersen og Carola Peckolt, som vil være ansvarlig for Ã¥ koordinere deltakelsen i krav, design og utprøving.

Partner 5 – NAV Hjelpemiddelsentralen (NAV-HMS) vil delta med fagekspertise pÃ¥ hørselstekniske hjelpemidler og representerer den delen av det offentlige som finansierer størsteparten av denne type hjelpemidler i Norge. NAV-HMS vil delta i krav, design og verifikasjon av løsningen. Anne-Brit Vollan vil representere NAV-HMS og koordinere bidrag, spesielt i krav-fasen for Ã¥ sikre det offentliges medvirkning.

Partner 6 – The Agile Surface Engineering Group (ASEG)1 ved universitetet i Calgary ledes av prof. Frank Maurer og vil tilføre prosjektet vÃ¥rt relevant kompetanse pÃ¥ design og utvikling av multi-touch (surface) systemer og pÃ¥ smidige utviklingsprosesser for Ã¥ sikre brukermedvirkning i hele utviklingsprosessen. Samarbeidet vil ha form av en workshop hvor en gruppe pÃ¥ ca. tre forskere vil besøke forsknngslaboratoriet i Trondheim for Ã¥ overføre relevant teknisk kompetanse, delta i krav og design-arbeid samt planlegge felles forskningsaktiviteter for Ã¥ kunne besvare forskningsutfordringene (se kapittel 7). ASEG vil ogsÃ¥ delta i evalueringsarbeidet og samarbeide med SINTEF for Ã¥ analyse og publisere resultatene – dette vil gjøres i en workshop nummer to som arrangeres i løpet av utviklingsfasen av prosjektet.

Partner 7 – Alexandra Instituttet i Danmark, og deres Pervasive Healtcare Lab (PHL)best casino in louisiana er en internasjonal ressurs pÃ¥ innovasjon, design og bruk av velferdsteknologi og ledes av prof. Morten Kyng som er en av verdens største kapasiteter pÃ¥ deltakende design og Computer Supported Cooperative Work (CSCW). PHL vil delta i workshopene sammen med ASEG og SINTEF og prosjektet vil pÃ¥ denne mÃ¥ten fÃ¥ tilgang til et forskningsmiljø med svært relevant kompetanse, noe som vil være viktig for Ã¥ bygge opp et bærekraftig FoU-miljø i Norge.

Øvrige samarbeidsrelasjoner

Utover partnerne i prosjektgruppa vil prosjektet informere og samarbeide med flere eksterne aktører som har varierende interesser i forskningen og utviklingen. Disse vil kunne støtte prosjektet med spisskompetanse samt relevante kontakter og nettverk. Flere av disse har utgjort en ekspertgruppe som har bidratt under planleggingen av prosjektet i løpet av høsten 2012.

  1. I tillegg til HLFs bidrag i prosjektet gjennom flere lokallag i Midt-Norge vil HLF Sentralt ved fagsjef Steinar Birkeland holdes informert om prosjektet og inviteres som observatør ved styringsgruppemøtene eller i arbeidsmøter, dersom det er relevant.
  2. HIMSA er orientert om det planlagt prosjektet og har tidligere behandlet deltakelse på styremøte høsten 2012. Tilbakemeldingen var at de vil vurdere en rolle når innovasjonen er demonstrerbar, noe vi forventer i løpet av fjerde kvartal 2014. HIMSA vil holdes orientert om fremdriften. Vår primærkontakt er Niels Munksgaard, Managing Director HIMSA II K/S.
  3. NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har støttet forberedelsene og utviklingen av prosjektplan og prosjektgruppen og vil holdes informert om fremdrift og resultater, og vil inviteres som observatør ved styringsgruppemøtene eller i arbeidsmøter, dersom det er relevant. Vår kontaktperson er Lise Fjeldvik.
  4. Jorun Solheim ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er audiopedagog og har en doktorgrad på problematikk relatert til ikke-bruk av høreapparat2. Hun vil inviteres som observatør ved styringsgruppemøtene eller i arbeidsmøter, dersom det er relevant.
  5. Irene Olaussen, rådgiver i helsedirektoratet har en doktorgrad på vansker knyttet til et høreselshandicap. Hun sitter på relevant kunnskap om pasientens rolle og har samtidig en sentral posisjon i Helsedepartementet. Hun vil holdes informert om fremdrift og resultater og vil inviteres som observatør ved styringsgruppemøtene eller i arbeidsmøter, dersom det er relevant.
  6. Innovasjon Norge vil bidra med markedsundersøkelser (via sine utekontor) samt gi støtte til forretningsutvikling. Innovasjon Norge holdes løpende informert og engasjeres spesielt i forbindelse med fase 6 – markedsutvikling. VÃ¥r kontaktperson er Hans Emdal.
  7. Viking Venture AS har bidratt med rådgivning ifm. forretningsutvikling og internasjonalisering og vil holdes informert om fremdrift og resultater of vil inviteres som observatør ved styringsgruppemøtene eller i arbeidsmøter, dersom det er relevant. Viking Venture kan bli en sentral partner ifm. en fremtidig exit men krever et fullt fungerende system med gode resultater i klinisk utprøving for å kunne ta en aktiv rolle. Vår kontakt i Viking Venture er Eyvind Bergsmyr som i 2007 hadde ansvaret for salget av den SINTEF-baserte hørselsinnovasjonen
  8. Marvin Wiseth (forretningsutvikler og politiker) fungerer som mentor for AudioPlus AS og vil være en viktig rådgiver spesielt i forbindelse med fase 6 – Markedsutvikling og i forbindelse med etableringen av AudioPlus Concept AS.
  9. InnoMed v/innovasjonsrådgiver Espen H. Aspnes vil kunne bidra med nettverk relevant for kommersialisering både nasjonalt og internasjonalt samt med metodikk og domenekunnskap knyttet til innovasjon i helsesektoren.

slot machines at buffalo thunder casino http://ase.cpsc.ucalgary.ca

 

seneca niagara casino spa http://www.alexandra.dk/dk/labs/Sider/Pervasive-Healthcare-lab.aspx

 

Comments are closed.